ДГ "Зорница"
Звездите променят света

Първа яслена група

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА“ – гр. ПЛЕВЕН

 

Брой приети деца в първа яслена група за учебната 2018/2019г. - 15 деца