ДГ "Зорница"
Звездите променят света

BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп да училищно образование в условията на кризи"

Проект  BG05M2OP 001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект  BG05M2OP 001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 година, съфинансиран от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с конкретен бенефициент – МОН

                               

 

Континуитетът на психологическата подкрепа се осигурява чрез работата на детска градина „Зорница“ по проект  BG05M2OP 001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът се реализира от м.август 2023г. като дейностите на психолога са свързани с наблюдение, обща подкрепа на психичното здраве и развитие на децата, подкрепа за разбиране на влиянието на психичноздравните проблеми върху емоционалните и поведенчески прояви на децата и участие в преодоляването им, взаимодействие с родителите при необходимост, активно участие в изграждането на позитивен психологически климат в образователната среда. Те са в три направления – работа с деца за превенция на обучителни затруднения в 1-ва възрастова група и превенция на насилието във 2-ра, 3-та и 4-та възрастови групи, работа с педагогически специалисти и индивидуална и групова работа с родители. Работата с родителите е насочена към повишаване на родителския капацитет за позитивно родителство и в най-добрия интерес на детето.   Заниманията по превенция на насилието са насочени към изграждане на личността на детето, формиране на Аз-образа, установяване на позитивни взаимоотношения с обкръжението, интегриране на разбиране за собствените емоции и отражението на негативното поведение върху обкръжението. При работа с децата се прилагат методите: наблюдение, диагностични беседи, обективни тестове за диагностика на когнитивните процеси, рисувателни тестове,   тренинги за формиране на умения за общуване в ранна възраст и превантивна дейност за снижаване нивото на агресия; насочване към допълнителни дейности по интереси, съобразени с възрастта на децата.

Работата на логопеда продължава в проект  BG05M2OP 001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Дейностите по проекта включват и работата с деца с изявени музикални дарби и  изобразително  творчество. Във 2-ра и 3-та групи бяха проведени подкрепящи дейности в кратък допълнителен проект по изобразително творчество.

Дейностите по  проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ продължават до края на м. декември 2023г.