ДГ "Зорница"
Звездите променят света

BG05SFPR001-1.003-0001 "Силен старт"

ПРОЕКТ   BG05SFPR001-1.003- 0001 „Силен старт“, реализиран от МОН и финансиран по програма „Образование“

                               

 

Проектът стартира през м. януари 2024г.. По проект „Силен старт“ се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното приобщаване в предучилищното образование. Предвидени са занимания с психолог, логопед и ресурсно подпомагане. Децата ще бъдат включвани в допълнителни обучения, занимания по интереси, спортни занимания, дейности, свързани с опазване на природата и др. На фокус е и достъпът и трайното приобщаване на деца в предучилищното образование, за да се намали броят на отпаднали от образователната система. Чрез различни инициативи и мероприятия родители ще бъдат активно включвани в процеса на предучилищно образование.  Предвидени са обучения на педагогическите и непедагогически специалисти, като наетите до сега вече осигуряват обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие.