ДГ "Зорница"
Звездите променят света

НП "Хубаво е в детската градина"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“

 

 

 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Образованието и грижите в ранна детска възраст полагат основните и допринасят за познавателното, езиковото, социалното и емоционалното развитие на децата. Осигуряването на достъп до образование и грижи в ранна детска възраст има съществено значение за развитието на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата. Затова е налице необходимост от стимулиране на изработването и прилагането на иновативни и авторски програмни системи, които да отговорят на спецификата и визията на съответната институция, а също така и на осигуряването на възможности за обсъждане и споделяне на натрупания опит и постигнатите резултати.

 

2. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Националната програма е разработена в съответствие с Приоритетна област 1 „Ранно детско развитие“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030).

2.1.  Обща цел на програмата:

Осигуряване на целенасочена подкрепа за прилагане на творчески и иновативни решения за работа на работещите учители, които търсят и постигат промяна за активно взаимодействие с участниците в образователния процес.

Резултатите от изпълнението на дейностите по Националната програма ще даде основание за вземането на решения, свързани с провеждането на законодателни промени, както и като предварителна оценка при планиране на операции по Програма „Образование“.

2.2. Конкретни (специфични) цели:

 • Изграждане на творческа и интерактивна среда, подкрепяща социално-емоционалното развитие на децата чрез дейностите по някое от образователните направления

„Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическа култура“.

 • Прилагане на иновативни практики за провеждане на дейности в и извън детската градина/училището и за насърчаване на двигателната активност на децата.
 • Изграждане на учеща общност в рамките на детската градина.
 • Споделяне на натрупания опит на регионални и национални форуми.

2.3.  Обхват на програмата:

Национален – държавни и общински детски градини на територията на Република България.

 

 

1

 

3. БЮЖЕТ НА ПРОГРАМАТА

Общ бюджет на програмата: 400 000 лв.

 

 

4. ДОПУСТИМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ

Бенефициенти по програмата могат да бъдат държавни и общински детски градини, а за организирането на регионални и национални форуми по предучилищно образование – РУО.

 

5. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА

Дейностите по програмата са насочени към подкрепа на прилагането и популяризирането на иновативни практики, с които се цели повишаване качеството на предучилищното образование. По програмата е допустимо изпълнението на следните дейности:

 1. Създаване на условия и изграждане на среда за реализиране на иновативни педагогически практики, както и за прилагане на иновативни и авторски програмни системи, в т.ч. при необходимост наемане на други педагогически специалисти за провеждане на дейности, които са извън професионалните компетентности на учителите в детската градина.
 2. Реализиране на иновативни практики за провеждане на дейности в и извън детската градина и за насърчаване на двигателната активност на децата, както и за социално- емоционалното развитие на децата чрез дейностите по някое от образователните направления

„Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическа култура“.

 1. Организиране и провеждане на регионални и национални форуми по предучилищно образование, в т.ч. Национална конференция „Водим бъдещето за ръка“.

Детските градини участват едновременно в дейности 1 и 2. Не е допустимо самостоятелното изпълнение само на една от дейностите.

В проектните предложения дейностите може да бъдат допълвани и надграждани с други дейности, инициирани от детската градина в съответствие с конкретните потребности, за които не се изисква допълнително финансиране, като това следва да е описано в проекта.

РУО кандидатстват за изпълнение на дейност 3.

 

 

6. РАЗХОДИ, ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ЕТАПИ НА ФИНАНСИРАНЕ

6.1.  Допустими разходи по дейности 1 и 2 са:

 1. Обосновано необходими материали и средства за реализиране на иновативния проект на съответната детска градина, както и за прилагане на иновативни и авторски програмни системи. Обосновано необходими са онези материали и средства, без които е невъзможно изпълнението на иновативния проект. Допустими са разходите за изграждане на кътове за творчество в детските градини, закупуване на игри, подкрепящи за социално-емоционалното

 

развитие, за материали за приложни изкуства и др.

 1. Разходи за възнаграждения на наети други педагогически специалисти за провеждане на дейности, които са извън професионалните компетентности на учителите в детската градина. В средствата за възнаграждения се включват и средствата за осигурителни вноски за сметка на работодателя. За изпълнение на дейността не може да бъдат назначавани педагогически специалисти от детската градина.

6.2.  Допустими разходи по дейност 3 са:

 1. Командировъчни разходи за участници, наем зала, кафе паузи, материали и научно ръководство на форумите.

6.3.  Допустимо финансиране по програмата:

За детски градини:

 1. Минимално финансиране за едно проектно предложение - 3 500 лв.
 2. Максимално финансиране за едно проектно предложение - до 4 000 лв.
 3. Всяка детска градина има право да участва само с едно проектно предложение по програмата.
 4. Финансирането се предоставя на проектен принцип и трябва да съответства на планираните от детската градина дейности.

За РУО:

 1. За регионален форум с до 50 участници – до 2 500 лв.
 2. На национален форум с до 200 участници – до 23 000 лв.

6.4.  Етапи на финансиране:

Еднократно финансиране до изчерпване на финансовия ресурс.

 

 

7. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срок на програмата: учебната 2023/2024 година

Предоставените финансови средства по програмата могат да се разходват до края на учебната 2023/2024 година с изключение на провеждането на форумите, които се провеждат до края на календарната 2023 г.

 

8. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. Очаквани резултати

 • Разработени и приложени иновативни и авторски програмни системи;
 • Изградена творческа и интерактивна среда, подкрепяща социално-емоционалното развитие на децата чрез дейностите по някое от образователните направления

„Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическа култура“;

 

 • Повишена двигателна активност на децата.

8.2.  Показатели за изпълнение

 • Брой детски градини, реализирали дейности по програмата – 80;
 • Брой деца, включени в дейности по програмата – 2500;
 • Брой педагогически специалисти, включени в дейности по програмата – 200;
 • Брой проведени регионални форуми – 8;
 • Брой проведени национални форуми –

 

 

9. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО

9.1.  Документи за кандидатстване:

 • Формуляр за кандидатстване;
 • Автобиографии на членовете на екипа по проекта;
 • Концепция за изпълнението на иновативния проект, която задължително включва описание на иновацията, план-график за изпълнението на проекта и очакваните резултати (не само за екипа на детската градина, но и за децата) от неговото изпълнение или иновативна и авторска програмна система, като тяхната приложимост се оценява от регионалната комисия.
 • Декларация от директора на детската градина за недопускане на двойно финансиране (съгласно т. 13.2. от националната програма).
 • РУО кандидатства по дейност 3 с писмо от началника и приложена към него предварителна програма на форума и план-сметка.

9.2. Изисквания към проектните предложения и срок за подаване на проектните предложения:

 • Проектното предложение следва да е подготвено съгласно формуляра за кандидатстване и да съдържа всички изисквани документи за кандидатстване;
 • Проектното предложение следва да е обсъдено и одобрено от педагогическия съвет на детската градина, подписано от директора и подпечатано с печата на детската градина.
 • Проектното предложение следва да е изпратено в срок до 30 юни 2023 г. за оценяване в РУО на хартиен носител или в електронен вид, ако са подписани с електронен подпис.
 • Подаването и оценяването на проектните предложения може да се извършва и по електронен път, като РУО уведомяват детските градини за тези възможности.
 • РУО подават предложения до дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ най-късно до 10.2023 г., а форумите се провеждат до края на календарната 2023 г.

 

10.  ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ

10.1.                 Разглеждане и оценяване на документите:

 1. Оценяването на проектните предложения се извършва от регионална комисия, определена със заповед на началника на РУО, а класирането им – от национална комисия в МОН, назначена със заповед на министъра на образованието и науката.
 2. В срок до 20 юли 2023 г. регионалната комисия представя в МОН протоколи с оценки на всяко проектно предложение. Протоколите се изпращат в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в електронен вид, подписани с електронен подпис, както и по електронната поща във формат Ехсеl. Протоколите се изготвят и на хартиен носител, като се подписват от регионалната комисия и се съхраняват в РУО.
 3. В срок до 7 август 2023 г. националната комисия изготвя предложение за класиране и публикува на електронната страница на МОН проектосписъците с класираните, некласираните и недопуснатите до класиране проектни предложения. Националната комисия има право да не се съобрази с оценките, поставени от регионалните комисии, когато са налице обективни обстоятелства за това.
 4. В срок до 5 работни дни от датата на публикуване на електронната страница на МОН на проектосписъци с класираните, некласираните и недопуснатите до класиране проектни предложения детските градини може да подават възражения относно публикуваното предложение за класиране, както и за отстраняване на технически пропуски.
 5. Постъпилите по т. 4 възражения се разглеждат от Националната комисия и когато са основателни се правят съответните корекции и се изготвя окончателен списък с класираните проекти.
 6. Не по-късно от 20август 2023 г. комисията предлага на министъра на образованието и науката за одобряване списъка с класираните проекти.

10.2.                 Критерии за оценка на проектните предложения:

 • Съответствие между обосновката на необходимостта от финансиране и предвижданите видове разходи – 5 т.;
 • Спазване на принципите на икономичност и ефикасност – 2 т.;
 • Иновативност на предложението – 5 т.;
 • Устойчивост и мултиплициране на резултатите от реализирането на проектното предложение – 3 т.;
 • Участие на родителите – 3 т.;
 • Екип за изпълнение на проекта – 2 т.

 

11.  ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ

До 30 юни 2024 г. РУО отчита изпълнението на програмата за съответната област. Отчетите за изпълнението на програмата се изпращат в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в електронен вид, подписани с електронен подпис, както и по електронната поща във формат Ехсеl.

В срок до 31 август 2024 г. се изготвя отчет за изпълнението на програмата, който се одобрява от министъра на образованието и науката. Отчетът се публикува на електронната страница на МОН като част от общия отчет за изпълнението на националните програми.

Документацията, която удостоверява провеждането на дейностите по програмата се съхранява в детската градина за срок от три години.

 

12.  МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

 1. Организирането, оценяването и проследяването на изпълнението на проектните дейности ще се осъществяват на:
  • Национално равнище - наблюдението на програмата ще се извършва от МОН;
  • Регионално равнище- от РУО чрез публикуване и изпращане на информация за програмата на допустимите бенефициенти, приемане и оценяване на проектните предложения, както и проследяване на изпълнението на дейностите.
 2. Мониторингът може да се осъществява чрез:
  • тематични и текущи проверки на място;
  • проверки на представени документи;
  • анкети, срещи, разговори с деца, учители, ръководства на детските градини и родители. За резултатите от извършения мониторинг се изготвя доклад за посещение на място, който съдържа оценка за изпълнението на дейностите и степен на постигане на очакваните резултати

от програмата.

 

 

13.  ДЕМАРКАЦИЯ И ДОПЪЛНЯЕМОСТ С ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ИЛИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ИЛИ ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

 • Дейностите и средствата по националната програма не могат да дублират дейности и средства с еднакво предназначение по други национални програми за развитие на образованието, друго национално финансиране, фондовете на Европейския съюз, както и други донорски програми, което се декларира от съответния бенефициент, подал проектно предложение/искане за финансиране.

 

 • Декларацията по т. 1. е задължителна и следва да съдържа следния текст:

„Декларирам, че дейностите, за които кандидатствам, не са финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема или процедура от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма“.