ДГ "Зорница"
Звездите променят света

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

 

Проект BG05M2OP001-3.005-0004  „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.

                   

Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

От м. октомври 2020г. с назначаването на психолог детска градина „Зорница“    започва работа проект BG05M2OP001-3.005-0004  „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Функциите на психолога включват определяне потребностите на децата и насоки за личностното им развитие, подкрепа на децата в процеса на възпитание, обучение и социализация, индивидуално консултиране, работа по конкретни случаи, групова работа по определени проблем, превенция на психичноздравни проблеми и обща подкрепа. За осъществяване на дейностите по проекта в детска градина „Зорница“  е назначен  и помощник възпитател. Функциите на помощник възпитателя предвиждат подпомагане на педагогическите специалисти при осъществяване на работата с деца.