ДГ "Зорница"
Звездите променят света

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

 

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, който се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 година

                 

 

Психологическата подкрепа за децата и педагогическите и непедагогически специалисти продължава да се реализира чрез следващия проект BG05M2ОP001-3.018-0001 Подкрепа за приобщаващо образование“.  Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детските градини и училища. Изпълнението на дейностите по проекта включва и откриването на логопедичен кабинет м. септември 2021г. В него се извършва  индивидуална и групова рехабилитация на комуникативните нарушения и логопедична работа с деца от четирите възрастови групи. От м. септември 2022г. по проекта започва целенасочена работа с деца с изявени дарби. Планът за подкрепа е насочен към деца с музикална надареност и интерес към  българските народни песни. В основата на образователните задачи стои овладяването на богат набор от вокални умения, навици и знания за българския фолклор. Възпитателните задачи се решават чрез развитието на морално-волеви и естетически качества. Изявите на  вокалната група „Звездите“ и малкият пианист Никола Цветанов   показаха възможностите, които тази дейност предоставя на надарените деца за развитие на техните таланти. Те завоюваха престижни национални награди и завладяха много сцени, а двама от солистите вече са приети в НУИ „П.Пипков“.

 

Дейност 6:

1.04 - ДЕН НА ХУМОРА И САТИРАТА 

За децата от група „Смехорани“ ,участници в Дейност 6 - поддейности: 6.3 по Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и  образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 .беше спазена традицията да се отпразнува 01.04 – Ден на хумора и сатирата. Това е и имен ден на групата. За утвърждаване на позитивна дисциплина и прилагане на подходи за мотивация и преодоляване на проблемното поведение на децата празникът беше по-шарен и весел и премина като карнавал. Децата представяха своите любими герои, в които са превъплътени и заедно играеха пееха и танцуваха. За по-смелите имаше игра с въпроси, която и забавляваше децата и показваше техните знания и умения да слушат и разказват приказки.