ДГ "Зорница"
Звездите променят света

Мисия и визия

МИСИЯ


Формиране на личности със социално поведение в съответствие с потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия


ВИЗИЯ


Утвърждаване на детската градина като модерна и авторитетна институция, като желана от децата жизнена среда за индивидуално и личностно развитие чрез осъвременяване на образователно-възпитателния процес, демократично управление и работещи модели на общуване с родителите и обществеността